Hoofdstuk 8 Overgangs- en slotbepalingen

Actuele regelgeving

 1. 46a.

  overgangsbepaling mobiele erkenninghouder

  Voor erkenningen verleend aan een natuurlijke of rechtspersoon voor één of meer in Nederland op naam van de erkenninghouder geregistreerde mobiele keuringseenheden afgegeven vóór 1 juli 2014, geldt dat hiervan tot 1 juli 2025 gebruik kan worden gemaakt, mits wordt voldaan aan de eisen en voorschriften opgenomen in deze regeling.

 2. 47.

  geldigheid reeds afgegeven erkenningen

  Erkenningen en bevoegdheden die zijn verleend krachtens de Erkenningsregeling APK, zoals die regeling luidde voor de inwerktreding van deze regeling, worden gelijkgesteld met erkenningen en bevoegdheden die zijn verleend krachtens deze regeling.


 3. 48.

  regeling treedt in werking

  Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat het Besluit voertuigen in werking treedt, met uitzondering van artikel 30, derde lid, onderdeel e, onder 3, derde lid, onderdeel g, onder 3, vierde lid, onderdeel c, onder 2, en vierde lid, onderdeel e, onder 3, dat in werking treedt op 1 januari 2010.


 4. 49.

  citeertitel

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK.

  Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.