Hoofdstuk 2 Aanvraag erkenning

Actuele regelgeving

 1. 3.

  Indienen aanvraag

  De aanvraag van een erkenning wordt met inachtneming van de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde voorschriften ingediend bij de Dienst Wegverkeer.

 2. 4.

  Verlenen erkenning

  1. Een erkenning APK kan worden verleend aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor één of meer in Nederland gevestigde keuringsplaatsen.
  2. Een erkenning APK kan op aanvraag worden verleend indien wordt voldaan aan de in hoofdstuk 3 gestelde erkenningseisen.
 3. 6.

  Verlenen erkenning

  1. Indien de aanvrager van een erkenning APK exploitant is van een keurings- of onderhoudsdienst voor het eigen wagenpark, kan de erkenning op verzoek van de aanvrager worden beperkt tot dat eigen wagenpark.
  2. Indien de erkenning wordt verleend voor het eigen wagenpark en een andere rechtspersoon of andere rechtspersonen in een zodanig verband tot de erkenninghouder staan dat er sprake is van één economische eenheid, kunnen alle voertuigen van de desbetreffende economische eenheid worden beschouwd als voertuigen van het eigen wagenpark.
  3. Indien de erkenning wordt verleend voor het eigen wagenpark en een andere rechtspersoon of andere rechtspersonen in een zodanig verband tot de erkenninghouder staat of staan dat er sprake is van één economische eenheid, doet de exploitant onder opgave van de naam en het adres van die rechtspersoon of rechtspersonen, terstond na de verlening van de erkenning schriftelijk opgave hiervan aan de Dienst Wegverkeer. Het verband moet ten genoege van de Dienst Wegverkeer worden aangetoond door middel van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel of een accountantsverklaring.
  4. Gezamenlijk gebruik van een keuringsplaats, een mobiele keuringseenheid of een inrichting door meerdere erkenninghouders is niet toegestaan.
 4. 7.

  Eisen opleiding personeel keuren voertuigen

  Indien de erkenning voor de betrokken keuringsplaats wordt aangevraagd, is in deze keuringsplaats tenminste één keurmeester werkzaam die bevoegd is de voertuigen aan een keuring te onderwerpen.