Hoofdstuk 1 Algemeen

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Begripsbepalingen

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  Adviespunt In het kader van een keuring geconstateerd te verwachten gebrek
  Afkeurpunt In het kader van een keuring geconstateerd gebrek
  Anonieme keuring Keuring als bedoeld in artikel 86a van de wet
  Bevoegdheidspas Pas als bedoeld in artikel 85a van de wet
  Boekwerk “Regelgeving APK” Editie van het boekwerk ‘Regelgeving Algemene Periodieke Keuring’ of de via de website van de Dienst Wegverkeer bekendgemaakte ‘Regelgeving Algemene Periodieke Keuring’ die door de Dienst Wegverkeer is vastgesteld en geldig is op het moment van de keuring
  Erkenning APK Een erkenning om keuringsrapporten af te geven voor motorrijtuigen en aanhangwagens, als bedoeld in artikel 83 van de wet.
  Erkenninghouder Houder van een erkenning als bedoeld in artikel 83 van de wet
  Exameninstantie Door de Minister aangewezen instantie als bedoeld in artikel 85a, derde lid, van de Wegenverkeerswet
  1994
  Inrichting Een bedrijf of bedrijven waarin een mobiele keuringseenheid gerechtigd is keuringen uit te voeren
  Kalibreren Verrichten van handelingen die nodig zijn voor het bepalen van de waarden van de afwijking van een meetmiddel ten opzichte van een overeengekomen standaard, alsmede justeren indien de afwijking groter is dan is toegestaan
  Keuring Periodieke keuring als bedoeld in artikel 75 van de wet
  Keuringseisen Op de desbetreffende voertuigcategorie toepasselijke permanente eisen in de Regeling voertuigen
  Keuringsinstelling Keuringsinstelling als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Regeling voertuigen
  Keuringsplaats Een perceel of enkele kadastraal aangrenzende percelen waarop een erkenninghouder als bedoeld in artikel 83 van de wet de keuring verricht en waarbij de keuringsruimte kan bestaan uit één of meer besloten ruimten gelegen in één gebouw, dan wel in verscheidene belendende of nagenoeg belendende gebouwen, bedoeld om deel uit te maken van een keuringsplaats
  Keurmeester Degene aan wie de bevoegdheid is verleend voertuigen aan een keuring te onderwerpen als bedoeld in artikel 85a van de wet
  Mobiele keuringseenheid Een keuringseenheid waarmee een erkenninghouder niet steeds in dezelfde inrichting, maar afwisselend in ten minste drie verschillende inrichtingen handelingen in het kader van periodieke keuringen mag verrichten
  Onderzoeksgerechtigde Erkende onderneming of instelling als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Regeling voertuigen
  Reparatiepunt In het kader van een keuring gerepareerd gebrek
  Reparatieadviespunt In het kader van een keuring geconstateerd gebrek ten aanzien van de controlepunten opgenomen in bijlage 1
  Resultaat van de keuring Goedkeuring dan wel afkeuring, alsmede eventuele adviespunten, reparatieadviespunten, reparatiepunten, afkeurpunten en opmerkingen inzake de uitvoering van de keuring.
  Steekproef De steekproefsgewijze herkeuring als bedoeld in artikel 86 van de wet
  Wet Wegenverkeerswet 1994
 2. 2.

  Eisen en voorschriften

  De eisen en voorschriften genoemd in deze regeling zijn van toepassing op een vaste keuringsplaats dan wel een mobiele keuringseenheid, tenzij anders bepaald.