Hoofdstuk 1 Algemeen

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Begripsbepalingen

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  Adviespunt In het kader van een keuring geconstateerd te verwachten gebrek
  Afkeurpunt In het kader van een keuring geconstateerd gebrek
  Anonieme keuring Keuring als bedoeld in artikel 86a van de wet
  Bevoegdheidspas Pas als bedoeld in artikel 85a van de wet
  Boekwerk “Regelgeving APK” Editie van het boekwerk ‘Regelgeving Algemene Periodieke Keuring’ of de via de website van de Dienst Wegverkeer bekendgemaakte ‘Regelgeving Algemene Periodieke Keuring’ die door de Dienst Wegverkeer is vastgesteld en geldig is op het moment van de keuring
  Erkenning APK Een erkenning om keuringsrapporten af te geven voor motorrijtuigen en aanhangwagens, als bedoeld in artikel 83 van de wet.
  Erkenninghouder Houder van een erkenning als bedoeld in artikel 83 van de wet
  Exameninstantie Door de Minister aangewezen instantie als bedoeld in artikel 85a, derde lid, van de Wegenverkeerswet
  1994
  Inrichting Een bedrijf of bedrijven waarin een mobiele keuringseenheid gerechtigd is keuringen uit te voeren
  Kalibreren Verrichten van handelingen die nodig zijn voor het bepalen van de waarden van de afwijking van een meetmiddel ten opzichte van een overeengekomen standaard, alsmede justeren indien de afwijking groter is dan is toegestaan
  Keuring Periodieke keuring als bedoeld in artikel 75 van de wet
  Keuringseisen Op de desbetreffende voertuigcategorie toepasselijke permanente eisen in de Regeling voertuigen
  Keuringsinstelling Keuringsinstelling als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Regeling voertuigen
  Keuringsplaats Een perceel of enkele kadastraal aangrenzende percelen waarop een erkenninghouder als bedoeld in artikel 83 van de wet de keuring verricht en waarbij de keuringsruimte kan bestaan uit één of meer besloten ruimten gelegen in één gebouw, dan wel in verscheidene belendende of nagenoeg belendende gebouwen, bedoeld om deel uit te maken van een keuringsplaats
  Keurmeester Degene aan wie de bevoegdheid is verleend voertuigen aan een keuring te onderwerpen als bedoeld in artikel 85a van de wet
  Mobiele keuringseenheid Een keuringseenheid waarmee een erkenninghouder niet steeds in dezelfde inrichting, maar afwisselend in ten minste drie verschillende inrichtingen handelingen in het kader van periodieke keuringen mag verrichten
  Onderzoeksgerechtigde Erkende onderneming of instelling als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Regeling voertuigen
  Reparatiepunt In het kader van een keuring gerepareerd gebrek
  Reparatieadviespunt In het kader van een keuring geconstateerd gebrek ten aanzien van de controlepunten opgenomen in bijlage 1
  Resultaat van de keuring Goedkeuring dan wel afkeuring, alsmede eventuele adviespunten, reparatieadviespunten, reparatiepunten, afkeurpunten en opmerkingen inzake de uitvoering van de keuring.
  Steekproef De steekproefsgewijze herkeuring als bedoeld in artikel 86 van de wet
  Verordening (EU) 2017/1151 Verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en Verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie (PbEU 2017, L 175)
  Verordening (EU) 2019/631 Verordening (EU) 2019/631 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van CO2-emmissienormen voor nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 443/2009 en (EU) nr. 510/2011 (PbEU 2019, L 111)
  Verordening (EU) 2021/392 Verordening (EU) 2021/392 van de Commissie van 4 maart 2021 betreffende de monitoring en rapportering van gegevens met betrekking tot de CO2-emissies van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen overeenkomstig Verordening (EU) 2019 / 631 van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 1017/2010, (EU) nr. 293/2012, (EU) 2017/1153 van de Commissie (PbEU 2021, L 77)
  Voor de verbruiksmonitoring uit te lezen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen Nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, van Verordening (EU) 2019/631, die met ingang van 1 januari 2021 zijn geregistreerd en die zijn uitgerust met boordinstrumenten voor de meting van het brandstof- en/of elektriciteitsverbruik overeenkomstig artikel 4 bis van Verordening (EU) 2017/1151
  Werkelijke gegevens De gegevens, als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/392
  Wet Wegenverkeerswet 1994
 2. 2.

  Eisen en voorschriften

  De eisen en voorschriften genoemd in deze regeling zijn van toepassing op een vaste keuringsplaats dan wel een mobiele keuringseenheid, tenzij anders bepaald.