Definities

Artikel 1

Actuele regelgeving

 1. Voor de toepassing van deze regeling worden de begripsbepalingen van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK overgenomen.

  Voorts wordt verstaan onder:

  1. herkeuring: steekproef als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, het deskundigenonderzoek als bedoeld in artikelen 90 en 91 van de Wegenverkeerswet 1994 alsmede onderzoeken door de politie of RDW;
  2. cusumsysteem keurmeester: het systeem van bonus- en strafpunten voor de keurmeester zoals bedoeld in artikel 37, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;
  3. cusumbijdrage: de bijdrage aan straf- en bonuspunten van een herkeuring;
  4. cusumstand: startwaarde, vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van herkeuringen waarbij de cusumstand niet kleiner wordt dan 0; ;
  5. keuringseisen: de permanente eisen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen;
  6. misser: bij een herkeuring geconstateerd onjuist of vergeten afkeurpunt, adviespunt, reparatiepunt, reparatieadviespunt of opmerkingen inzake de uitvoering van een keuring als bedoeld in artikel 1 van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;
  7. gradatie: kwalificatie van een misser uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van de keuringseisen;
  8. apert onveilig voertuig: een voertuig met minimaal een misser gradatie 4 of 5 die direct gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid.