Algemene informatie voor de uitvoering van de APK

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Datum ingebruikname

  Om te kunnen bepalen wanneer een voertuig keuringsplichtig is en om de keuringseisen goed te kunnen toepassen, is het belangrijk om te weten wanneer het voertuig voor het eerst in gebruik is genomen. De datum waarop een voertuig voor het eerst in gebruik is genomen, bepaalt u aan de hand van het kentekenregister.

  1. Er zijn 2 mogelijkheden: De datum van ingebruikname is ‘datum 1e toelating’ in het kentekenregister.
  2. De datum ingebruikname is de datum die vermeld staat als 'bouwjaar' onder bijzonderheden in het  kentekenregister. In dit geval moet u als datum van ingebruikname 30 juni van het vermelde bouwjaar nemen.
 2. 2.

  Keuringsbevoegdheid

  Een APK-keuringsinstantie mag alleen een ter keuring aangeboden voertuig keuren als het voertuig behoort tot de groep voertuigen, waarvoor de erkenning is afgegeven. Bij het afgeven  van een APK-erkenning maken we onderscheid tussen een erkenning voor het keuren van lichte voertuigen, een erkenning voor het keuren van zware voertuigen en een erkenning voor landbouwvoertuigen. 

  • Lichte voertuigen (APK2):
   - Dit zijn voertuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg.
  • Zware voertuigen (APK1):
   - Dit zijn voertuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg.
  • Landbouwvoertuigen (APK3):
   - Dit zijn landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/h.

  De toegestane maximum massa kunt u in het kentekenregister zien.

  Bij een personenauto-kenteken is de ‘massa ledig voertuig’ zoals vermeld in het kentekenregister bepalend voor de categorie voertuig en de categorie keurmeester.

  Is bij bedrijfsauto's en aanhangwagens de toegestane maximum massa niet in het kentekenregister vermeld, dan bepaalt u deze door de massa ledig voertuig en het laadvermogen (als de waarden vermeld zijn in het kentekenregister) bij elkaar op te tellen.

  Lukt het niet om vast te stellen of het een licht of een zwaar voertuig is? Neem dan contact op met ons Technisch Kenniscentrum. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. Het is mogelijk dat het voertuig dan moet worden gewogen bij een van onze keuringsstations.

  Keurt u een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3.500 kg met een drukluchtremsysteem en een vangmuil- of schotelkoppeling (voor een aanhangwagen)? Dan heeft u naast de apparatuur die u voor uw erkenning al moet hebben, ook bij de keuring van het voertuig en een eventuele steekproef de volgende middelen nodig:

  • 2 manometers met slangen en aansluitstukken voor drukmeetpunten net als aansluitkoppen voor  aanhangwagenremsystemen, waarmee u de druk in drukluchtremsystemen en in gasveersystemen kunt meten. Voor de manometers moet er  een geldig certificaat van eerste keuring of een geldig certificaat van herkeuring (als bedoeld in artikel 8.1.1, lid 1 van de Regeling voertuigen hoofdstuk 8 Meetmiddelen) aanwezig zijn.

  In geval van een schotelkoppeling moet ook aanwezig zijn:

  • een stalen rei met een lengte van ten minste 0,90 m;
  • een hulpstuk waarmee u de speling op de sluiting van een 2 inch koppelingsschotel meetbaar kan  maken.

  Het erkenningsbesluit kan aanvullende beperkende bepalingen hebben waardoor u een voor de keuring aangeboden voertuig niet mag keuren.

  Voertuigen die in het kentekenregister geregistreerd staan als bus, autobus, als voertuig met de voertuigclassificatie M2 of M3 of bus-aanhangwagen (O3 of O4 ingericht voor vervoer personen) moeten bij ons (RDW) worden gekeurd.

  Voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR/VLG) moeten ook bij ons (RDW) gekeurd worden. De eigenaar/houder van deze voertuigen is er zelf verantwoordelijk voor dat hij deze voertuigen bij ons (RDW) laat keuren.

 3. 3.

  Keuringverplichting

  De erkenninghouder is verplicht om voertuigen, die bij hem ter keuring worden aangeboden, te keuren als hij daarvoor bevoegd is.
 4. 4.

  Keuringsplichtige voertuigen

  Voor  de volgende groepen voertuigen geldt de keuringsplicht 1 jaar na de datum van eerste toelating:

  • motorrijtuigen, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker, met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg
  • aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg
  • motorrijtuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg, waarop de Wet personenvervoer 2000 (taxi’s/OV-auto’s) van toepassing is
  • motorrijtuigen waarop de Tijdelijke wet ambulancezorg (ambulances) van toepassing is.

  De keuringsplicht geldt niet voor motorrijtuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg:

  1. met een verbrandingsmotor die wordt gevoed door al dan niet tot vloeistof verdicht gas of diesel zolang sinds de datum van eerste toelating van het motorrijtuig nog geen drie jaren zijn verstreken;
  2. niet zijnde de motorrijtuigen als bedoeld in onderdeel a, zolang sinds de datum van eerste toelating van het motorrijtuig nog geen vier jaren zijn verstreken.

  Voor landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/h en die niet worden gebruikt voor landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijdoeleinden hoofdzakelijk op het terrein waar zulke activiteit plaatsvindt, met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers, geldt de keuringsplicht vier jaren na de datum van eerste toelating.

    De volgende voertuigen hebben geen keuringsplicht:
  • motorrijtuigen of aanhangwagens, met uitzondering van taxi’s, OV-auto's, bussen, en VLG (vervoer gevaarlijke stoffen over land), waarvan de datum van eerste toelating ten minste vijftig jaar geleden is;
  • driewielige motorrijtuigen waarvan de ledige massa niet meer dan 400 kg bedraagt;
  • voertuigen met een kenteken ZZ of ZZZ en een combinatie van één of meerdere letters of cijfers. Kentekens, bevattende de lettergroep ZZ of ZZZ en een combinatie van een of meerdere letters of cijfers worden slechts opgegeven voor voertuigen die zich in verband met hun constructie uitsluitend op de weg mogen bevinden met een ontheffing van de wegbeheerder dan wel van de Dienst Wegverkeer;
  • voertuigen met kenteken met een enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W, X of Z en twee groepen van twee cijfers;
  • voertuigen waarvoor een tijdelijk kentekenbewijs is afgegeven in afwachting van de definitieve goedkeuring, waarna het definitieve kentekenbewijs wordt afgegeven. Deze tijdelijke kentekenbewijzen worden afgegeven voor voertuigen waarbij bij toelating niet of op termijn kan worden vastgesteld of dat voertuig al dan niet voldoet aan de eisen voor toelating.
  • voertuigen op de dag dat zij door de RDW, de Politie of de Koninklijke Marechaussee worden onderzocht in verband met de afgifte, teruggave of de wijziging van het kentekenbewijs;
  • rijdende werktuigen, die voldoen aan Regeling voertuigen artikel 5.1.5 waarbij een vermelding in het kentekenregister staat dat het voertuig is uitgezonderd van de keuringsplicht;
  • voertuigen op de dag waarop het voertuig aan een APK-keuring wordt onderworpen;
  • voertuigen die behoren tot de bedrijfsvoorraad zoals bedoeld in artikel 62 van de Wegenverkeerswet 1994.

  Een motorrijtuig of een aanhangwagen mag  2 maanden nadat de keuringsplicht is ingegaan of 2 maanden nadat de geldigheid van het keuringsbewijs is verlopen op de weg staan zonder dat voor het voertuig een geldig keuringsbewijs is afgegeven.

  4.1 Keuren van een niet keuringsplichtig voertuig
  U kunt een voertuig ter keuring aangeboden krijgen dat niet keuringsplichtig is. Het is toegestaan deze voertuigen, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker, te keuren. Ook deze voertuigen keurt u op basis van de eisen genoemd in de regelgeving APK. Bij voertuigen met een ZZ- of ZZZ-kenteken en een combinatie van één of meerdere letters of cijfers is het overleggen van het kentekenbewijs deel I/IA of een kentekencard nodig.
 5. 5.

  Periodiciteit

  De periodiciteit voor een voertuig is als volgt:

  • Voor personenauto’s, bedrijfsauto’s en driewielige voertuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg en met de brandstof 'benzine' en overige brandstoffen (geen diesel of een al dan niet tot vloeistof verdicht gas) is de periodiciteit 4-2-2-1-1 > (geldt niet voor bussen, taxi’s, OV-auto’s en ambulances).
  • Personenauto’s, bedrijfsauto’s en driewielige voertuigen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg en die 30 jaar of ouder zijn maar niet 50 jaar of ouder, moeten 1 keer in de 2 jaar worden gekeurd (geldt niet voor  bussen, taxi’s, OV-auto’s en ambulances).
  • Voor taxi’s, bussen, ambulances,  aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorrijtuigen met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg is de periodiciteit 1-1-1-1 >.
  • Voor landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/h is de periodiciteit 4-2-2-2 > 
  • Voor alle overige categorieën is de periodiciteit 3-1-1-1 >.

  Bekijk schema (pdf, 204kb)

 6. 6.

  Personeel

  Elke APK moet worden uitgevoerd door een bevoegde keurmeester die in het bezit is van een geldige bevoegdheidspas. De bevoegdheidspas moet de keurmeester op verzoek kunnen laten zien.
 7. 7.

  Uitvoering keuringsvoorschriften

  Op basis van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK art. 24 en 25 moet u de eisen volgens de wet uitvoeren. Hieronder wordt verstaan dat u bij de periodieke keuring van motorrijtuigen en aanhangwagens alle keuringsaspecten moet beoordelen. Kunt u een onderdeel niet beoordelen? Dan keurt u het voertuig hierop af. U gebruikt hiervoor het afkeurpunt 'Beoordelen keuringsaspect niet mogelijk'. Bij het gebruik van het afkeurpunt 'Beoordelen keuringsaspect niet mogelijk' moet u ook een toelichting geven. In de toelichting beschrijft u het niet te beoordelen keuringsaspect

  Redenen voor het niet kunnen beoordelen van een keuringsaspect kunnen onder andere zijn:

  • het niet kunnen openen van het kofferdeksel;
  • het niet kunnen openen van de motorkap;
  • het niet kunnen losnemen van wieldeksels welke de wielbouten bedekken door het ontbreken van een sleutel;
  • het niet kunnen controleren van de brandstofdop door het ontbreken van een sleutel of doordat de centrale vergrendeling niet werkt;
  • het niet kunnen verwijderen van de dop over de trekhaakkogel door het ontbreken van een sleutel.
 8. 8.

  Uitzonderingen ten aanzien van de keuringseisen

  8.1. Formele ministeriële beschikking of brief van de RDW

  Wordt bij een voertuig een formele ministeriële beschikking of brief van de RDW overlegd, waarin staat dat het voertuig een bepaalde vrijstelling heeft of een afwijking die is toegestaan? Dan moet u het gestelde in de beschikking of brief in acht nemen tijdens de uitvoering van de APK.

  8.2. Voertuigen met een bijzonder kenteken

  Voertuigen die een kenteken hebben met de lettergroep CD, CDJ of  de lettergroep BN of GN en 2 groepen van 2 cijfers, mogen op de volgende punten afwijken van de keuringseisen:

  • aanwezigheid van kleine kentekenplaat model 18.2;
  • ontbreken van het emissiebestrijdingssysteem;
  • ontbreken van gordelbevestigingspunten en daardoor de autogordels;
  • aanwezigheid van koplampen met een afwijkend lichtbeeld (geen scherpe licht-donker scheiding);
  • aanwezigheid van ambergele stadslichten;
  • ontbreken van mistachterlicht;
  • ontbreken van zijrichtingaanwijzers.

  Het kan voorkomen dat 1 of meerdere van deze uitzonderingen niet in het kentekenregister is vermeld. Voertuigen die een kenteken hebben met de lettergroep CD, CDJ of de lettergroep BN of GN en 2 groepen van 2 cijfers, moet het kentekenbewijs deel I/IA of de kentekencard aanwezig zijn tijdens de keuring.

  8.3 Voertuigen met een AA-kenteken

  Voertuigen met een AA-kenteken staan niet geregistreerd in het kentekenregister. Daarom kunt u ze niet op de normale manier afmelden. Het kentekenbewijs deel I/IA of de kentekencard moet aanwezig zijn tijdens de keuring. Deze voertuigen meldt u telefonisch af bij ACN Zwolle. Het telefoonnummer is 088 008 74 77.

  Toelichting

  Ingeslagen VIN bij CDJ, CD, BN, en GN kentekens

  Het kan bij voertuigen met CD-, CDJ- of de lettergroep BN- of GN- en 2 groepen van 2 cijfers voorkomen dat het ingeslagen voertuigidentificatienummer op een vast voertuigdeel ontbreekt. Tijdens de uitvoering van de APK moet u de identiteit van deze voertuigen op een andere manier vaststellen. Bijvoorbeeld met behulp van het typeplaatje of identificatienummer achter de voorruit.

  Zijrichtingaanwijzers bij CDJ-, CD-, BN- en GN- kentekens

  Bij voertuigen met CD-, CDJ- of de lettergroep BN- of GN- en 2 groepen van 2 cijfers mogen de keuringseisen voor de aanwezigheid van de zijrichtingaanwijzers afwijken.
 9. 9.

  Registreren Tellerstanden

  Vanaf 1 januari 2014 is het strafbaar de tellerstand terug te draaien of daarmee te adverteren (alle handelingen die ertoe leiden dat de op de teller aangegeven afstand niet overeenkomt met de door dat motorrijtuig werkelijk afgelegde afstand). Daarnaast is het verplicht de tellerstand te registreren. Voor u als APK erkend bedrijf gelden de volgende wettelijk verplichte registratiemomenten.

  APK 1 en APK 3 

  Voertuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg en landbouwvoertuigen, is er alleen een verplichting voor het opvoeren van een tellerstand bij een melding APK.

  APK 2

  Voertuigen met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3.500 kg, is er een wettelijke verplichting voor het opvoeren van een tellerstand in het tellerstandregister bij een melding APK en bij reparatie, onderhoud en vervanging van banden (ROB melding).

  Combinatiemelding APK en ROB (Reparatie Onderhoud en Banden)

  Wordt er een reparatie uitgevoerd om te voldoen aan de APK, dan is alleen de APK melding voldoende.

  Separate ROB (Reparatie Onderhoud en Banden)

  Het registreren van een tellerstand naar aanleiding van een reparatie, onderhoud of vervanging van banden, is alleen verplicht voor voertuigen met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3.500 kg. Deze registratie kunt u op de volgende manieren doen:

  • Geautomatiseerd via een werkplaats managementsysteem.
  • Maakt u geen gebruik van een automatiseringssysteem (garagesoftware voor de registratie van tellerstanden) dan kunt u dit rechtstreeks melden bij ons online loket, via de dienst tellerstanden.
  Toelichting

  Reparatie, onderhoud en bandenwissel

  Bij reparatie, onderhoud en bandenwissel moet u altijd de tellerstand registreren. De ondergrens van het factuurbedrag van €150,- is vervallen.

 10. 10.

  Digitale afhandeling steekproef

  De steekproefcontroleur handelt het resultaat van de herkeuring papierloos af. De steekproefcontroleur verwerkt het resultaat van de herkeuring digitaal in het RDW-systeem.

  Erkenninghouders kunnen het steekproefcontrolerapport die door de steekproefcontroleur digitaal verwerkt is, raadplegen via APK-webdirect. Ook in dat geval kunt u het rapport via APK-webdirect printen voor de klant of voor uzelf. U bent zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van een afdruk voor de klant/voertuigeigenaar. De digitale steekproefcontrolerapporten zijn na de digitale afhandeling van de steekproef beschikbaar via APK-webdirect. Opvragen en printen van het steekproefcontrolerapport doet u via www.rdw.nl.  U gaat naar ‘Zakelijk’ en kiest voor ‘APK-keurmeesters’  en daarna voor ‘APK afmelden via APK webdirect’. Op de informatiepagina van APK-webdirect vindt u de steekproefcontrolerapporten onder het kopje ‘Keuringsinstantie’. Als u op ‘Steekproefcontrolerapport’ klikt, krijgt u het rapport in beeld. Hier kunt u een afdruk maken van het steekproefcontrolerapport.

  Wij bewaren de documenten 2 jaar (wettelijke bewaartermijn) en zijn voor u al die tijd te raadplegen. De steekproefcontroleur kan ervoor kiezen om de steekproef op papier af te handelen.

 11. 11.

  Website met APK-regelgeving

  De gepubliceerde regelgeving op het gebied van APK is terug te vinden op www.overheid.nl. De gepubliceerde regelgeving is leidend voor uitvoering van de APK. Omdat de regelgeving op het gebied van APK is opgenomen in verschillende gepubliceerde regelingen, hebben wij deze gebundeld in het APK handboek. Ook bieden wij de regelgeving digitaal aan via deze website. Op de website wordt bij een aantal eisen een toelichting gegeven. Een toelichting is het standpunt dat door ons is ingenomen.

 12. 12.

  Persoonlijke informatie voor APK-keurmeesters

  Op de webomgeving ‘Mijn RDW-Bevoegdhedenpas' kunt u als APK-keurmeester online uw persoonlijke gegevens zoals (e-mail)adres, bevoegdheden en cusumstanden inzien. Ook kunt u in deze omgeving zelf een persoonlijke pincode invoeren of herstellen.

  Uw persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of uw pincode resetten doet u via www.rdw.nl. U gaat naar ‘Zakelijk’, kiest voor ‘APK-keurmeesters’ en daarna voor ‘Persoonlijke gegevens bekijken of pin wijzigen’. Op de volgende informatiepagina van APK kiest u weer voor ‘Inloggen voor keurmeester’. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.


 13. 13.

  Roetfilter 

  In het ‘Raadpleegscherm voertuigen’ is het item ‘Roetfilter verplicht’ vermeld. Dit item is bepalend voor de controle van het roetfilter volgens artikel 5.2.11 en 5.3.11, lid 9 en 11. Staat er een ‘ja’ bij het item ‘Roetfilter verplicht’? Dan moet het roetfilter aanwezig zijn, mag het niet duidelijk defect zijn en moet het goed werken. Is dat niet het geval, dan is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om de roetfiltergegevens te verwijderen uit het kentekenregister.

  De voertuigeigenaar kan dit doorgeven aan de RDW. Dit kan via www.rdw.nl/roetfilter. Als aan alle voorwaarden is voldaan, past de RDW de voertuiggegevens aan in het kentekenregister.

  In het ‘Raadpleegscherm voertuigen’ staat na de aanpassing dat het roetfilter niet verplicht is

   

   

   
   
 14. 14.

  Verlengde cabine

  In het ‘Raadpleegscherm voertuigen’ is bij bedrijfsauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg het item ‘Verlengde cabine’ vermeld. Staat er een ‘ja’ bij dit item? Dan is de uitzondering volgens artikel 5.3.6, lid 2, onderdeel c, van toepassing. 


 15. 15.

  Uitlezen brandstof- en elektriciteitsverbruik

  Vanaf 20 mei 2023 moeten alle lidstaten van de Europese Unie (EU) verplicht gegevens over het brandstof- en eventueel elektriciteitsverbruik van voertuigen verzamelen tijdens de APK. Dit is een wettelijke verplichting en staat in de Uitvoeringsverordening 2021/392. Deze gegevens moet u uitlezen en versturen naar ons. Wij verzamelen alle gegevens en sturen deze één keer per jaar naar het Europees Milieuagentschap. 

  De eisen zijn van toepassing op personenauto’s en bedrijfsauto’s met een toegestane maximum massa van niet meer dan 3500 kg die in gebruik genomen zijn na 31-12-2020 met een verbrandingsmotor en hybride-elektrische voertuigen. Dit geldt voor voertuigen met de brandstofcode B (benzine), D (diesel) of A (alcohol), eventueel gecombineerd met E (elektriciteit). 

  Uitzonderingen

  Voor het uitlezen van de gegevens zijn twee uitzonderingen. De APK wordt uitgevoerd zonder de gegevens uit te lezen als: 

  • de aanvrager van de keuring bezwaar heeft op het uitlezen van de gegevens. Niet alle voertuigeigenaren weten dat u gegevens moet gaan uitlezen. Leg de aanvrager van de keuring daarom voor de keuring uit waarom wij gegevens verzamelen en wat wij daarmee doen
  • door een technische oorzaak in het voertuig de gegevens niet zijn uit te lezen  

  In het APK afmeldscherm is een extra regel toegevoegd. Daarin kunt u bij voertuigen die onder de regelgeving vallen vermelden dat een uitzondering (technische oorzaak of bezwaar aanvrager) van toepassing is. In de overige gevallen vermeldt  u daar niets. 

  Publicatie regelgeving 

  De regelgeving voor het verplicht hebben van de  uitleesapparatuur is nog niet gepubliceerd. Bedrijven die vooruitlopend op die publicatie de uitleesapparatuur al hebben, kunnen vanaf 20 mei 2023 de gegevens uitlezen en versturen naar ons. Heeft u een voertuig gekeurd waarbij het uitlezen van de gegevens is voorgeschreven, maar heeft  u nog niet de juiste apparatuur?  Dan geeft u totdat de regelgeving is gepubliceerd bij het afmelden aan dat de gegevens niet zijn uitgelezen met de reden: ‘Technisch niet mogelijk’.   

  Privacyverklaring erkenninghouder

  Voor ondernemers is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op grond van de AVG moet u als verwerkingsverantwoordelijke transparant zijn over de persoonsgegevens die u van uw klanten verwerkt (art. 13 AVG). U geeft deze informatie in algemene zin waarschijnlijk via uw privacyverklaring. In uw privacyverklaring neemt u op of vult u aan dat u bij het uitvoeren van een APK ook gegevens over het werkelijke brandstof- en elektriciteitsverbruik verwerkt en doorgeeft aan ons.