Afmetingen

Artikel 5.12.6

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Aanhangwagens niet zijnde opleggers, mogen niet langer zijn dan 12,00 m.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten. Deze maat mag niet meer dan 1% afwijken. Artikel 5.1a.1 is van toepassing.
  Aanvullende permanente eisen

  Artikel 1

  1. Voor de vaststelling van afmetingen van voertuigen of samenstel van voertuigen wordt verstaan onder: 
   1. as: horizontale lijn die loodrecht staat op het middenlangsvlak van het voertuig en gaat door het midden van één of meer wielen wanneer deze zich in de stand van rechtuitrijden bevinden;
   2. lengte van een voertuig of samenstel van voertuigen: horizontale afstand tussen twee verticale vlakken die loodrecht staan op het middenlangsvlak van het voertuig of het samenstel van voertuigen en gaan door de uiterste voor- en achterzijde van het voertuig of het samenstel, gemeten in de stand van rechtuitrijden op een horizontaal wegdek; de spiegels en de bevestigingsdelen daarvan worden buiten beschouwing gelaten; een zonneklep die niet meer dan 0,20 m voor het voorste verticale vlak, zoals is bepaald bij een niet gemonteerde zonneklep, uitsteekt en die met eenvoudige middelen afneembaar is, wordt buiten beschouwing gelaten;
   3. breedte van een voertuig: horizontale afstand tussen twee verticale vlakken die evenwijdig lopen aan het middenlangsvlak van het voertuig en gaan door de uiterste linker- en rechterzijde van het voertuig, gemeten in de stand van rechtuitrijden op een horizontaal wegdek; de spiegels en de bevestigingsdelen daarvan worden buiten beschouwing gelaten;
   4. hoogte van een voertuig: verticale afstand tussen het wegdek en een horizontaal vlak dat gaat door het hoogst gelegen deel van het voertuig, gemeten op een horizontaal wegdek in de rijstand.
  2. Onder voorbehoud de in onderstaande tabellen I, II en III opgenomen aanvullende beperkingen, behoeven de in deze tabellen vermelde voorzieningen en uitrusting niet voor de bepaling van de buitenste afmetingen in aanmerking te worden genomen indien aan de volgende voorschriften wordt voldaan:
   1. wanneer aan de voorzijde meerdere voorzieningen zijn gemonteerd, mogen deze in totaal niet meer dan 25 cm uitsteken;
   2. voorzieningen en apparatuur die in de lengterichting aan het voertuig worden toegevoegd, mogen in totaal niet meer dan 75 cm uitsteken;
   3. met uitzondering van achteruitkijkspiegels, mogen voorzieningen en apparatuur die in de breedterichting aan het voertuig worden toegevoegd in totaal niet meer dan 10 cm uitsteken.
  3. De voorschriften van het tweede lid, onderdelen a en b, zijn niet van toepassing op voorzieningen voor indirect zicht.
  4. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op het vaststellen van de afmetingen, bedoeld in de artikelen 5.12.6, derde, vierde en vijfde lid, en 5.14.6, vijfde lid.

   Tabel I Voertuiglengte

   Personenauto’s  Bussen Bedrijfsauto’s met een technisch toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg Bedrijfsauto’s met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg Aanhangwagens met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 750 kg Landbouw- of bosbouwtrekkers
   Voorzieningen voor indirect zicht en voor het waarnemen van de ruimte achter het voertuig x x x x x x
   Wis- en sproei-voorzieningen x x x x x
   Zonnekleppen aan buitenzijde x x
   Frontbeschermingsinrichting x x x
   Voetsteunen en handgrepen x x x x x
   Mechanische koppelingen x x x x x
   Extra koppeling x x
   Fietsenrek (verwijderbaar/ opklapbaar x x x
   Hefplatforms, oprijplaten en soortgelijke uitrustingen, voor zover het laadvermogen niet wordt vergroot en deze uitrustingen niet meer dan 0,30 m uitsteken  x  x  x  x  x  x
   Observatie- en detectiemiddelen, met inbegrip van radars     x    x  x  x
   Veerkrachtige buffers en vergelijkbare uitrusting       x  x  x  x
   Voorzieningen voor douane-verzegeling en de afscherming ervan      x  x  x  x
   Voorzieningen voor de bevestiging van het dekzeil en de afscherming ervan      x  x  x  x
   Langsaanslagen voor afneembare carrosserieën      x  x  x
   Trolleystangen en stroomafnemers van elektrisch aangedreven voertuigen   Alleen bussen met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 5.000 kg  x  x  x  x
   Voor- en achterkentekenplaten     x  x  x  x
   ;Verlichtingsuitrusting  x x x x x x
   Aerodynamische voorzieningen en uitrusting    x   x Alleen aanhangwagens met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg  
   Luchtinlaatpijpen     x x x x
   Antennes die worden gebruikt voor communicatie tussen voertuigen onderling of tussen voertuigen en infrastructuur    x  x  x  x  x
  Tabel II Voertuigbreedte
  Personenauto's Bussen Bedrijfsauto’s met een technisch toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg  Bedrijfsauto’s met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg Aanhangwagens met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 750 kg Landbouw- of bosbouwtrekkers
  Voorzieningen voor indirect zicht  x x x x x x
  De bolling van de zijwanden van de banden op het contactpunt met het wegdek x x x x x x
  Verklikkers voor lekke banden Alleen bussen met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 5.000 kg x x x x
  Bandenspanningsmeters Alleen bussen met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 5.000 kg x x x x
  Verlichtingsuitrusting x x x x x x
  Oprijplaten, hef-platforms en soortgelijke uitrusting, indien deze zijn ingeschoven en niet meer dan 0,10 m buiten de zijkant van het voertuig uitsteken, en de hoeken van de naar voren of naar achteren gerichte oprijplaten zijn afgerond met een straal van ten minste 5 mm; de randen moeten afgerond zijn tot een straal van ten minste 2,5 mm  x   x x x
  Intrekbare zijdelingse geleidingsvoorzieningen bestemd voor gebruik op geleid bussysteem, indien zij niet zijn ingetrokken intrekbare treden, indien deze zijn uitgeschoven en het voertuig stilstaat  Alleen bussen met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 5.000 kg
  Observatie- en detectiemiddelen, met inbegrip van radars x x x x
  Aerodynamische voorzieningen en uitrusting. De voertuigbreedte, met inbegrip van de geconditioneerde carrosserie met geïsoleerde wanden en van de gemeten uitstekende delen, mag niet meer dan 2.600 mm bedragen, zowel met de voorzieningen en uitrusting in de ingetrokken of ingeklapte stand als in de gebruiksstand  x x x x
  Voorzieningen voor douaneverzegeling en de afscherming ervan x x x x
  Voorzieningen voor de bevestiging van het dekzeil en de afscherming daarvan. Voor voertuigen die in gebruik zijn genomen na 30 april 2020 geldt dat deze voorzieningen niet mee worden genomen bij de bepaling van de breedte indien zij niet meer dan 20 mm uitsteken indien zij zich op ten hoogste 2 m van de grond bevinden, en niet meer dan 50 mm uitsteken indien zich zij meer dan 2 m van de grond bevinden. De randen moeten met een straal van ten minste 2,5 mm zijn afgerond. x x x x
  Uitstekende flexibele delen van een opspatafschermingssysteem, flexibele spatborden en spatlappen x x x x x
  Sneeuwkettingen x x x x x x
  Veiligheidshekwerken op voertuigen voor voertuigvervoer. Alleen voor voertuigen die voor het vervoer van ten minste twee andere voertuigen zijn ontworpen en gebouwd en waarbij de veiligheids-hekwerken zich meer dan 2,00 m, maar niet meer dan 3,70 m van de grond bevinden en aan de zijkant niet meer dan 5 cm buiten het buitenste punt van het voertuig uitsteken. De breedte van het voertuig mag, als gevolg van deze veiligheids- hekwerken, niet meer dan 2,65 m bedragen. x Alleen aanhangwagens met een technisch toegestane maximum-massa van meer dan 3.500 kg x
  Opklapbare treden en andere uitschuifbare en uitklapbare delen, voor zover uitgeschoven of uitklapbaar x x x x
  Voorzieningen voor het afdekken van lading            
  Antennes die worden gebruikt voor communicatie tussen voertuigen onderling of tussen voertuigen en infrastructuur  x  x  x  x  x  x
  Tabel III Voertuighoogte
  Personenauto’s Bussen Bedrijfsauto’s met een technisch toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg Bedrijfsauto’s met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg Aanhangwagens met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 750 kg Landbouw- of bosbouwtrekkers
  Antenne voor radio of radionavigatie x x x x x x
  Stroomafnemers of trolleystangen in de uitgeschoven stand Alleen bussen met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 5.000 kg x x x x

  Toelichting

  Buitenwettelijke voertuigen of overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er worden soms voertuigen voor een APK aangeboden die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mag u wel keuren als ze een ‘ZZ’-kenteken hebben. Voertuigen met een ZZ-kenteken hebben geen keuringsplicht. Ze worden soms toch voor een APK aangeboden, omdat bijvoorbeeld de politie in het buitenland om een keuringsbewijs kan vragen. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Voertuigen met regulier kenteken die boven de wettelijke afmetingen uitkomen

  Er zijn voertuigen met een regulier (normaal) kenteken met afmetingen die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Dit mag alleen als:

  • In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat  dat er een ontheffing is afgegeven;
  • Op het kentekenbewijs afmetingen staan die groter zijn dan de afmetingen in de regelgeving APK. 

  De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen niet groter zijn dan de afmetingen op het kentekenbewijs. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  Als u een voertuig met buitenwettelijke afmetingen wilt keuren en het voertuig heeft een kentekencard (geen papieren kentekenbewijs), dan kunnen er gegevens ontbreken. Ontbreken er gegevens op de kentekencard die u nodig heeft voor de keuring? Neem dan contact op met ons Technisch Kenniscentrum. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. Wij geven dan aan of u het voertuig wel of niet mag keuren. Als u het voertuig mag keuren, dan ontvangt u direct een bevestiging (per e-mail of telefoon)  met de ontbrekende gegevens.

  Meer informatie vindt u in deze brief (pdf, 72kb)

  Buitenwettelijke voertuigen

  Er kunnen voertuigen voor een APK-keuring worden aangeboden met maten die de wettelijke maximale maten overschrijden. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mogen wél worden gekeurd als ze voorzien zijn van een zogenaamd ‘ZZ’-kenteken. Voertuigen met een ZZ-kenteken zijn niet keuringsplichtig, maar worden soms toch voor een APK-keuring aangeboden. In het buitenland kan om een keuringsbewijs worden gevraagd. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er zijn voertuigen met een regulier kenteken met afmetingen die de wettelijke maten overschrijden. Het overschrijden van de wettelijke voertuigmaten is toegestaan als:
  - In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat aangemerkt dat er sprake is van een ontheffing;
  - Op het kentekenbewijs maten staan, die de maten in de regelgeving APK overschrijden. De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen de afmetingen op het kentekenbewijs niet overschrijden. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  APK brief VT2010-2516 (pdf, 72kb)

 2. 2.

  In afwijking van het eerste lid, mogen: kermis- of circusvoertuigen niet langer zijn dan 14,00 m.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten. Deze maat mag niet meer dan 1% afwijken. Artikel 5.1a.1 is van toepassing.
  Aanvullende permanente eisen

  Artikel 1

  1. Voor de vaststelling van afmetingen van voertuigen of samenstel van voertuigen wordt verstaan onder: 
   1. as: horizontale lijn die loodrecht staat op het middenlangsvlak van het voertuig en gaat door het midden van één of meer wielen wanneer deze zich in de stand van rechtuitrijden bevinden;
   2. lengte van een voertuig of samenstel van voertuigen: horizontale afstand tussen twee verticale vlakken die loodrecht staan op het middenlangsvlak van het voertuig of het samenstel van voertuigen en gaan door de uiterste voor- en achterzijde van het voertuig of het samenstel, gemeten in de stand van rechtuitrijden op een horizontaal wegdek; de spiegels en de bevestigingsdelen daarvan worden buiten beschouwing gelaten; een zonneklep die niet meer dan 0,20 m voor het voorste verticale vlak, zoals is bepaald bij een niet gemonteerde zonneklep, uitsteekt en die met eenvoudige middelen afneembaar is, wordt buiten beschouwing gelaten;
   3. breedte van een voertuig: horizontale afstand tussen twee verticale vlakken die evenwijdig lopen aan het middenlangsvlak van het voertuig en gaan door de uiterste linker- en rechterzijde van het voertuig, gemeten in de stand van rechtuitrijden op een horizontaal wegdek; de spiegels en de bevestigingsdelen daarvan worden buiten beschouwing gelaten;
   4. hoogte van een voertuig: verticale afstand tussen het wegdek en een horizontaal vlak dat gaat door het hoogst gelegen deel van het voertuig, gemeten op een horizontaal wegdek in de rijstand.
  2. Onder voorbehoud de in onderstaande tabellen I, II en III opgenomen aanvullende beperkingen, behoeven de in deze tabellen vermelde voorzieningen en uitrusting niet voor de bepaling van de buitenste afmetingen in aanmerking te worden genomen indien aan de volgende voorschriften wordt voldaan:
   1. wanneer aan de voorzijde meerdere voorzieningen zijn gemonteerd, mogen deze in totaal niet meer dan 25 cm uitsteken;
   2. voorzieningen en apparatuur die in de lengterichting aan het voertuig worden toegevoegd, mogen in totaal niet meer dan 75 cm uitsteken;
   3. met uitzondering van achteruitkijkspiegels, mogen voorzieningen en apparatuur die in de breedterichting aan het voertuig worden toegevoegd in totaal niet meer dan 10 cm uitsteken.
  3. De voorschriften van het tweede lid, onderdelen a en b, zijn niet van toepassing op voorzieningen voor indirect zicht.
  4. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op het vaststellen van de afmetingen, bedoeld in de artikelen 5.12.6, derde, vierde en vijfde lid, en 5.14.6, vijfde lid.

   Tabel I Voertuiglengte

   Personenauto’s  Bussen Bedrijfsauto’s met een technisch toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg Bedrijfsauto’s met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg Aanhangwagens met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 750 kg Landbouw- of bosbouwtrekkers
   Voorzieningen voor indirect zicht en voor het waarnemen van de ruimte achter het voertuig x x x x x x
   Wis- en sproei-voorzieningen x x x x x
   Zonnekleppen aan buitenzijde x x
   Frontbeschermingsinrichting x x x
   Voetsteunen en handgrepen x x x x x
   Mechanische koppelingen x x x x x
   Extra koppeling x x
   Fietsenrek (verwijderbaar/ opklapbaar x x x
   Hefplatforms, oprijplaten en soortgelijke uitrustingen, voor zover het laadvermogen niet wordt vergroot en deze uitrustingen niet meer dan 0,30 m uitsteken  x  x  x  x  x  x
   Observatie- en detectiemiddelen, met inbegrip van radars     x    x  x  x
   Veerkrachtige buffers en vergelijkbare uitrusting       x  x  x  x
   Voorzieningen voor douane-verzegeling en de afscherming ervan      x  x  x  x
   Voorzieningen voor de bevestiging van het dekzeil en de afscherming ervan      x  x  x  x
   Langsaanslagen voor afneembare carrosserieën      x  x  x
   Trolleystangen en stroomafnemers van elektrisch aangedreven voertuigen   Alleen bussen met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 5.000 kg  x  x  x  x
   Voor- en achterkentekenplaten     x  x  x  x
   ;Verlichtingsuitrusting  x x x x x x
   Aerodynamische voorzieningen en uitrusting    x   x Alleen aanhangwagens met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg  
   Luchtinlaatpijpen     x x x x
   Antennes die worden gebruikt voor communicatie tussen voertuigen onderling of tussen voertuigen en infrastructuur    x  x  x  x  x
  Tabel II Voertuigbreedte
  Personenauto's Bussen Bedrijfsauto’s met een technisch toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg  Bedrijfsauto’s met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg Aanhangwagens met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 750 kg Landbouw- of bosbouwtrekkers
  Voorzieningen voor indirect zicht  x x x x x x
  De bolling van de zijwanden van de banden op het contactpunt met het wegdek x x x x x x
  Verklikkers voor lekke banden Alleen bussen met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 5.000 kg x x x x
  Bandenspanningsmeters Alleen bussen met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 5.000 kg x x x x
  Verlichtingsuitrusting x x x x x x
  Oprijplaten, hef-platforms en soortgelijke uitrusting, indien deze zijn ingeschoven en niet meer dan 0,10 m buiten de zijkant van het voertuig uitsteken, en de hoeken van de naar voren of naar achteren gerichte oprijplaten zijn afgerond met een straal van ten minste 5 mm; de randen moeten afgerond zijn tot een straal van ten minste 2,5 mm  x   x x x
  Intrekbare zijdelingse geleidingsvoorzieningen bestemd voor gebruik op geleid bussysteem, indien zij niet zijn ingetrokken intrekbare treden, indien deze zijn uitgeschoven en het voertuig stilstaat  Alleen bussen met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 5.000 kg
  Observatie- en detectiemiddelen, met inbegrip van radars x x x x
  Aerodynamische voorzieningen en uitrusting. De voertuigbreedte, met inbegrip van de geconditioneerde carrosserie met geïsoleerde wanden en van de gemeten uitstekende delen, mag niet meer dan 2.600 mm bedragen, zowel met de voorzieningen en uitrusting in de ingetrokken of ingeklapte stand als in de gebruiksstand  x x x x
  Voorzieningen voor douaneverzegeling en de afscherming ervan x x x x
  Voorzieningen voor de bevestiging van het dekzeil en de afscherming daarvan. Voor voertuigen die in gebruik zijn genomen na 30 april 2020 geldt dat deze voorzieningen niet mee worden genomen bij de bepaling van de breedte indien zij niet meer dan 20 mm uitsteken indien zij zich op ten hoogste 2 m van de grond bevinden, en niet meer dan 50 mm uitsteken indien zich zij meer dan 2 m van de grond bevinden. De randen moeten met een straal van ten minste 2,5 mm zijn afgerond. x x x x
  Uitstekende flexibele delen van een opspatafschermingssysteem, flexibele spatborden en spatlappen x x x x x
  Sneeuwkettingen x x x x x x
  Veiligheidshekwerken op voertuigen voor voertuigvervoer. Alleen voor voertuigen die voor het vervoer van ten minste twee andere voertuigen zijn ontworpen en gebouwd en waarbij de veiligheids-hekwerken zich meer dan 2,00 m, maar niet meer dan 3,70 m van de grond bevinden en aan de zijkant niet meer dan 5 cm buiten het buitenste punt van het voertuig uitsteken. De breedte van het voertuig mag, als gevolg van deze veiligheids- hekwerken, niet meer dan 2,65 m bedragen. x Alleen aanhangwagens met een technisch toegestane maximum-massa van meer dan 3.500 kg x
  Opklapbare treden en andere uitschuifbare en uitklapbare delen, voor zover uitgeschoven of uitklapbaar x x x x
  Voorzieningen voor het afdekken van lading            
  Antennes die worden gebruikt voor communicatie tussen voertuigen onderling of tussen voertuigen en infrastructuur  x  x  x  x  x  x
  Tabel III Voertuighoogte
  Personenauto’s Bussen Bedrijfsauto’s met een technisch toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg Bedrijfsauto’s met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg Aanhangwagens met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 750 kg Landbouw- of bosbouwtrekkers
  Antenne voor radio of radionavigatie x x x x x x
  Stroomafnemers of trolleystangen in de uitgeschoven stand Alleen bussen met een technisch toegestane maximummassa van meer dan 5.000 kg x x x x

  Toelichting

  Buitenwettelijke voertuigen of overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er worden soms voertuigen voor een APK aangeboden die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mag u wel keuren als ze een ‘ZZ’-kenteken hebben. Voertuigen met een ZZ-kenteken hebben geen keuringsplicht. Ze worden soms toch voor een APK aangeboden, omdat bijvoorbeeld de politie in het buitenland om een keuringsbewijs kan vragen. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Voertuigen met regulier kenteken die boven de wettelijke afmetingen uitkomen

  Er zijn voertuigen met een regulier (normaal) kenteken met afmetingen die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Dit mag alleen als:

  • In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat  dat er een ontheffing is afgegeven;
  • Op het kentekenbewijs afmetingen staan die groter zijn dan de afmetingen in de regelgeving APK. 

  De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen niet groter zijn dan de afmetingen op het kentekenbewijs. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  Als u een voertuig met buitenwettelijke afmetingen wilt keuren en het voertuig heeft een kentekencard (geen papieren kentekenbewijs), dan kunnen er gegevens ontbreken. Ontbreken er gegevens op de kentekencard die u nodig heeft voor de keuring? Neem dan contact op met ons Technisch Kenniscentrum. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. Wij geven dan aan of u het voertuig wel of niet mag keuren. Als u het voertuig mag keuren, dan ontvangt u direct een bevestiging (per e-mail of telefoon)  met de ontbrekende gegevens.

  Meer informatie vindt u in deze brief (pdf, 72kb)

  Buitenwettelijke voertuigen

  Er kunnen voertuigen voor een APK-keuring worden aangeboden met maten die de wettelijke maximale maten overschrijden. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mogen wél worden gekeurd als ze voorzien zijn van een zogenaamd ‘ZZ’-kenteken. Voertuigen met een ZZ-kenteken zijn niet keuringsplichtig, maar worden soms toch voor een APK-keuring aangeboden. In het buitenland kan om een keuringsbewijs worden gevraagd. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er zijn voertuigen met een regulier kenteken met afmetingen die de wettelijke maten overschrijden. Het overschrijden van de wettelijke voertuigmaten is toegestaan als:
  - In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat aangemerkt dat er sprake is van een ontheffing;
  - Op het kentekenbewijs maten staan, die de maten in de regelgeving APK overschrijden. De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen de afmetingen op het kentekenbewijs niet overschrijden. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  APK brief VT2010-2516 (pdf, 72kb)

 3. 3.

  Van opleggers die na 31 december 1997 in gebruik worden genomen, mag de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en enig deel aan de voorzijde van de oplegger niet meer bedragen dan 2,04 m en mag de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger niet meer bedragen dan 12,00 m.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten, waarbij artikel 5.1a.1 van overeenkomstige toepassing is.
  1. De afstand tussen het hart van de koppelingspen en enig deel aan de voorzijde van de oplegger wordt in geval van twijfel gemeten.
  2. Controle op de afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger wordt gemeten. Artikel 5.1a.1 van de Regeling Voertuigen is van toepassing.

   

  Toelichting

  Buitenwettelijke voertuigen of overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er worden soms voertuigen voor een APK aangeboden die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mag u wel keuren als ze een ‘ZZ’-kenteken hebben. Voertuigen met een ZZ-kenteken hebben geen keuringsplicht. Ze worden soms toch voor een APK aangeboden, omdat bijvoorbeeld de politie in het buitenland om een keuringsbewijs kan vragen. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Voertuigen met regulier kenteken die boven de wettelijke afmetingen uitkomen

  Er zijn voertuigen met een regulier (normaal) kenteken met afmetingen die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Dit mag alleen als:

  • In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat  dat er een ontheffing is afgegeven;
  • Op het kentekenbewijs afmetingen staan die groter zijn dan de afmetingen in de regelgeving APK. 

  De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen niet groter zijn dan de afmetingen op het kentekenbewijs. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  Als u een voertuig met buitenwettelijke afmetingen wilt keuren en het voertuig heeft een kentekencard (geen papieren kentekenbewijs), dan kunnen er gegevens ontbreken. Ontbreken er gegevens op de kentekencard die u nodig heeft voor de keuring? Neem dan contact op met ons Technisch Kenniscentrum. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. Wij geven dan aan of u het voertuig wel of niet mag keuren. Als u het voertuig mag keuren, dan ontvangt u direct een bevestiging (per e-mail of telefoon)  met de ontbrekende gegevens.

  Meer informatie vindt u in deze brief (pdf, 72kb)

  Buitenwettelijke voertuigen

  Er kunnen voertuigen voor een APK-keuring worden aangeboden met maten die de wettelijke maximale maten overschrijden. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mogen wél worden gekeurd als ze voorzien zijn van een zogenaamd ‘ZZ’-kenteken. Voertuigen met een ZZ-kenteken zijn niet keuringsplichtig, maar worden soms toch voor een APK-keuring aangeboden. In het buitenland kan om een keuringsbewijs worden gevraagd. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er zijn voertuigen met een regulier kenteken met afmetingen die de wettelijke maten overschrijden. Het overschrijden van de wettelijke voertuigmaten is toegestaan als:
  - In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat aangemerkt dat er sprake is van een ontheffing;
  - Op het kentekenbewijs maten staan, die de maten in de regelgeving APK overschrijden. De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen de afmetingen op het kentekenbewijs niet overschrijden. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  APK brief VT2010-2516 (pdf, 72kb)

 4. 4.

  Van opleggers die voor 1 januari 1998 in gebruik zijn genomen, mag de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en enig deel aan de voorzijde van de oplegger niet meer bedragen dan 2,05 m, met uitzondering van een puntvormige uitbouw waarvan het verticaal geprojecteerde oppervlak wordt begrensd door rechte lijnen die raken aan de uiterste voorhoeken van de oplegger en een punt op het mediaanvlak van de oplegger dat op maximaal 2,50 m voor het hart van de koppelingspen ligt.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten, waarbij artikel 5.1a.1 van overeenkomstige toepassing is.
  1. De afstand tussen het hart van de koppelingspen en enig deel aan de voorzijde van de oplegger wordt in geval van twijfel gemeten.
  2. Controle op de afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger wordt gemeten. Artikel 5.1a.1 van de Regeling Voertuigen is van toepassing.
  In het gearceerde deel is een uitbouw toegestaan.

  kopstraal

  Toelichting

  Buitenwettelijke voertuigen of overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er worden soms voertuigen voor een APK aangeboden die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mag u wel keuren als ze een ‘ZZ’-kenteken hebben. Voertuigen met een ZZ-kenteken hebben geen keuringsplicht. Ze worden soms toch voor een APK aangeboden, omdat bijvoorbeeld de politie in het buitenland om een keuringsbewijs kan vragen. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Voertuigen met regulier kenteken die boven de wettelijke afmetingen uitkomen

  Er zijn voertuigen met een regulier (normaal) kenteken met afmetingen die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Dit mag alleen als:

  • In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat  dat er een ontheffing is afgegeven;
  • Op het kentekenbewijs afmetingen staan die groter zijn dan de afmetingen in de regelgeving APK. 

  De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen niet groter zijn dan de afmetingen op het kentekenbewijs. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  Als u een voertuig met buitenwettelijke afmetingen wilt keuren en het voertuig heeft een kentekencard (geen papieren kentekenbewijs), dan kunnen er gegevens ontbreken. Ontbreken er gegevens op de kentekencard die u nodig heeft voor de keuring? Neem dan contact op met ons Technisch Kenniscentrum. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. Wij geven dan aan of u het voertuig wel of niet mag keuren. Als u het voertuig mag keuren, dan ontvangt u direct een bevestiging (per e-mail of telefoon)  met de ontbrekende gegevens.

  Meer informatie vindt u in deze brief (pdf, 72kb)

  Buitenwettelijke voertuigen

  Er kunnen voertuigen voor een APK-keuring worden aangeboden met maten die de wettelijke maximale maten overschrijden. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mogen wél worden gekeurd als ze voorzien zijn van een zogenaamd ‘ZZ’-kenteken. Voertuigen met een ZZ-kenteken zijn niet keuringsplichtig, maar worden soms toch voor een APK-keuring aangeboden. In het buitenland kan om een keuringsbewijs worden gevraagd. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er zijn voertuigen met een regulier kenteken met afmetingen die de wettelijke maten overschrijden. Het overschrijden van de wettelijke voertuigmaten is toegestaan als:
  - In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat aangemerkt dat er sprake is van een ontheffing;
  - Op het kentekenbewijs maten staan, die de maten in de regelgeving APK overschrijden. De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen de afmetingen op het kentekenbewijs niet overschrijden. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  APK brief VT2010-2516 (pdf, 72kb)

 5. 5.

  In afwijking van het derde lid, mag van kermis- of circusvoertuigen de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger niet meer bedragen dan 17,50 m.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten, waarbij artikel 5.1a.1 van overeenkomstige toepassing is.
  1. De afstand tussen het hart van de koppelingspen en enig deel aan de voorzijde van de oplegger wordt in geval van twijfel gemeten.
  2. Controle op de afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger wordt gemeten. Artikel 5.1a.1 van de Regeling Voertuigen is van toepassing.
  In het gearceerde deel is een uitbouw toegestaan.

  Afbeelding kopstraal

   

  Toelichting

  Buitenwettelijke voertuigen of overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er worden soms voertuigen voor een APK aangeboden die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mag u wel keuren als ze een ‘ZZ’-kenteken hebben. Voertuigen met een ZZ-kenteken hebben geen keuringsplicht. Ze worden soms toch voor een APK aangeboden, omdat bijvoorbeeld de politie in het buitenland om een keuringsbewijs kan vragen. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Voertuigen met regulier kenteken die boven de wettelijke afmetingen uitkomen

  Er zijn voertuigen met een regulier (normaal) kenteken met afmetingen die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Dit mag alleen als:

  • In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat  dat er een ontheffing is afgegeven;
  • Op het kentekenbewijs afmetingen staan die groter zijn dan de afmetingen in de regelgeving APK. 

  De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen niet groter zijn dan de afmetingen op het kentekenbewijs. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  Als u een voertuig met buitenwettelijke afmetingen wilt keuren en het voertuig heeft een kentekencard (geen papieren kentekenbewijs), dan kunnen er gegevens ontbreken. Ontbreken er gegevens op de kentekencard die u nodig heeft voor de keuring? Neem dan contact op met ons Technisch Kenniscentrum. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. Wij geven dan aan of u het voertuig wel of niet mag keuren. Als u het voertuig mag keuren, dan ontvangt u direct een bevestiging (per e-mail of telefoon)  met de ontbrekende gegevens.

  Meer informatie vindt u in deze brief (pdf, 72kb)

  Buitenwettelijke voertuigen

  Er kunnen voertuigen voor een APK-keuring worden aangeboden met maten die de wettelijke maximale maten overschrijden. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mogen wél worden gekeurd als ze voorzien zijn van een zogenaamd ‘ZZ’-kenteken. Voertuigen met een ZZ-kenteken zijn niet keuringsplichtig, maar worden soms toch voor een APK-keuring aangeboden. In het buitenland kan om een keuringsbewijs worden gevraagd. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er zijn voertuigen met een regulier kenteken met afmetingen die de wettelijke maten overschrijden. Het overschrijden van de wettelijke voertuigmaten is toegestaan als:
  - In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat aangemerkt dat er sprake is van een ontheffing;
  - Op het kentekenbewijs maten staan, die de maten in de regelgeving APK overschrijden. De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen de afmetingen op het kentekenbewijs niet overschrijden. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  APK brief VT2010-2516 (pdf, 72kb)

 6. 6.

  Aanhangwagens mogen niet breder zijn dan 2,55 m, met dien verstande dat aanhangwagens met een toegestane maximummassa van meer dan 10.000 kg, die in gebruik zijn genomen voor 1 februari 1999, niet breder mogen zijn dan 2,60 m.
  Wijze van keuren
  visuele controle. Ingeval van twijfel wordt gemeten, waarbij artikel 5.1a.1 van toepassing is.

   

  Toelichting

  Buitenwettelijke voertuigen of overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er worden soms voertuigen voor een APK aangeboden die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mag u wel keuren als ze een ‘ZZ’-kenteken hebben. Voertuigen met een ZZ-kenteken hebben geen keuringsplicht. Ze worden soms toch voor een APK aangeboden, omdat bijvoorbeeld de politie in het buitenland om een keuringsbewijs kan vragen. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Voertuigen met regulier kenteken die boven de wettelijke afmetingen uitkomen

  Er zijn voertuigen met een regulier (normaal) kenteken met afmetingen die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Dit mag alleen als:

  • In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat  dat er een ontheffing is afgegeven;
  • Op het kentekenbewijs afmetingen staan die groter zijn dan de afmetingen in de regelgeving APK. 

  De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen niet groter zijn dan de afmetingen op het kentekenbewijs. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  Als u een voertuig met buitenwettelijke afmetingen wilt keuren en het voertuig heeft een kentekencard (geen papieren kentekenbewijs), dan kunnen er gegevens ontbreken. Ontbreken er gegevens op de kentekencard die u nodig heeft voor de keuring? Neem dan contact op met ons Technisch Kenniscentrum. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. Wij geven dan aan of u het voertuig wel of niet mag keuren. Als u het voertuig mag keuren, dan ontvangt u direct een bevestiging (per e-mail of telefoon)  met de ontbrekende gegevens.

  Meer informatie vindt u in deze brief (pdf, 72kb)

  Buitenwettelijke voertuigen

  Er kunnen voertuigen voor een APK-keuring worden aangeboden met maten die de wettelijke maximale maten overschrijden. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mogen wél worden gekeurd als ze voorzien zijn van een zogenaamd ‘ZZ’-kenteken. Voertuigen met een ZZ-kenteken zijn niet keuringsplichtig, maar worden soms toch voor een APK-keuring aangeboden. In het buitenland kan om een keuringsbewijs worden gevraagd. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er zijn voertuigen met een regulier kenteken met afmetingen die de wettelijke maten overschrijden. Het overschrijden van de wettelijke voertuigmaten is toegestaan als:
  - In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat aangemerkt dat er sprake is van een ontheffing;
  - Op het kentekenbewijs maten staan, die de maten in de regelgeving APK overschrijden. De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen de afmetingen op het kentekenbewijs niet overschrijden. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  APK brief VT2010-2516 (pdf, 72kb)

 7. 7.

  In afwijking van het zesde lid, mogen geconditioneerde voertuigen niet breder zijn dan 2,60 m.
  Wijze van keuren
  visuele controle. Ingeval van twijfel wordt gemeten, waarbij artikel 5.1a.1 van toepassing is.

   

  Toelichting

  Buitenwettelijke voertuigen of overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er worden soms voertuigen voor een APK aangeboden die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mag u wel keuren als ze een ‘ZZ’-kenteken hebben. Voertuigen met een ZZ-kenteken hebben geen keuringsplicht. Ze worden soms toch voor een APK aangeboden, omdat bijvoorbeeld de politie in het buitenland om een keuringsbewijs kan vragen. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Voertuigen met regulier kenteken die boven de wettelijke afmetingen uitkomen

  Er zijn voertuigen met een regulier (normaal) kenteken met afmetingen die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Dit mag alleen als:

  • In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat  dat er een ontheffing is afgegeven;
  • Op het kentekenbewijs afmetingen staan die groter zijn dan de afmetingen in de regelgeving APK. 

  De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen niet groter zijn dan de afmetingen op het kentekenbewijs. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  Als u een voertuig met buitenwettelijke afmetingen wilt keuren en het voertuig heeft een kentekencard (geen papieren kentekenbewijs), dan kunnen er gegevens ontbreken. Ontbreken er gegevens op de kentekencard die u nodig heeft voor de keuring? Neem dan contact op met ons Technisch Kenniscentrum. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. Wij geven dan aan of u het voertuig wel of niet mag keuren. Als u het voertuig mag keuren, dan ontvangt u direct een bevestiging (per e-mail of telefoon)  met de ontbrekende gegevens.

  Meer informatie vindt u in deze brief (pdf, 72kb)

  Buitenwettelijke voertuigen

  Er kunnen voertuigen voor een APK-keuring worden aangeboden met maten die de wettelijke maximale maten overschrijden. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mogen wél worden gekeurd als ze voorzien zijn van een zogenaamd ‘ZZ’-kenteken. Voertuigen met een ZZ-kenteken zijn niet keuringsplichtig, maar worden soms toch voor een APK-keuring aangeboden. In het buitenland kan om een keuringsbewijs worden gevraagd. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er zijn voertuigen met een regulier kenteken met afmetingen die de wettelijke maten overschrijden. Het overschrijden van de wettelijke voertuigmaten is toegestaan als:
  - In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat aangemerkt dat er sprake is van een ontheffing;
  - Op het kentekenbewijs maten staan, die de maten in de regelgeving APK overschrijden. De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen de afmetingen op het kentekenbewijs niet overschrijden. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  APK brief VT2010-2516 (pdf, 72kb)

 8. 8.

  Aanhangwagens mogen niet hoger zijn dan 4,00 m.
  Wijze van keuren
  visuele controle. Ingeval van twijfel wordt gemeten, waarbij artikel 5.1a.1 van toepassing is.

   

  Toelichting

  Buitenwettelijke voertuigen of overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er worden soms voertuigen voor een APK aangeboden die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mag u wel keuren als ze een ‘ZZ’-kenteken hebben. Voertuigen met een ZZ-kenteken hebben geen keuringsplicht. Ze worden soms toch voor een APK aangeboden, omdat bijvoorbeeld de politie in het buitenland om een keuringsbewijs kan vragen. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Voertuigen met regulier kenteken die boven de wettelijke afmetingen uitkomen

  Er zijn voertuigen met een regulier (normaal) kenteken met afmetingen die boven de wettelijke afmetingen uitkomen. Dit mag alleen als:

  • In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat  dat er een ontheffing is afgegeven;
  • Op het kentekenbewijs afmetingen staan die groter zijn dan de afmetingen in de regelgeving APK. 

  De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen niet groter zijn dan de afmetingen op het kentekenbewijs. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  Als u een voertuig met buitenwettelijke afmetingen wilt keuren en het voertuig heeft een kentekencard (geen papieren kentekenbewijs), dan kunnen er gegevens ontbreken. Ontbreken er gegevens op de kentekencard die u nodig heeft voor de keuring? Neem dan contact op met ons Technisch Kenniscentrum. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. Wij geven dan aan of u het voertuig wel of niet mag keuren. Als u het voertuig mag keuren, dan ontvangt u direct een bevestiging (per e-mail of telefoon)  met de ontbrekende gegevens.

  Meer informatie vindt u in deze brief (pdf, 72kb)

  Buitenwettelijke voertuigen

  Er kunnen voertuigen voor een APK-keuring worden aangeboden met maten die de wettelijke maximale maten overschrijden. Deze ‘buitenwettelijke’ voertuigen mogen wél worden gekeurd als ze voorzien zijn van een zogenaamd ‘ZZ’-kenteken. Voertuigen met een ZZ-kenteken zijn niet keuringsplichtig, maar worden soms toch voor een APK-keuring aangeboden. In het buitenland kan om een keuringsbewijs worden gevraagd. Het is niet altijd mogelijk om het voertuig te toetsen aan alle eisen uit de regelgeving APK. Keur het voertuig dan zoveel mogelijk op basis van de eisen in de regelgeving APK. Het kentekenbewijs moet bij de keuring aanwezig zijn.

  Overschrijden wettelijke maten met regulier kenteken

  Er zijn voertuigen met een regulier kenteken met afmetingen die de wettelijke maten overschrijden. Het overschrijden van de wettelijke voertuigmaten is toegestaan als:
  - In het kentekenregister bij de rubriek 'bijzonderheden' staat aangemerkt dat er sprake is van een ontheffing;
  - Op het kentekenbewijs maten staan, die de maten in de regelgeving APK overschrijden. De daadwerkelijke afmetingen van het voertuig mogen de afmetingen op het kentekenbewijs niet overschrijden. In dit geval moet het kentekenbewijs deel 1 of 1A dus bij de APK keuring aanwezig zijn.

  APK brief VT2010-2516 (pdf, 72kb)

 9. 9.

  In de afmetingen, bedoeld in het eerste, derde, zesde, zevende en achtste lid, zijn afneembare bovenbouwen en gestandaardiseerde laadstructuren, zoals containers, begrepen.